მთავარი » Escada - cnobili brendis dasasruli
1:23 AM
Escada - cnobili brendis dasasruli
Escada - cnobili brendis dasasruli

Escada - cnobili brendis dasasruli


sensaciuri cnoba, romelic globaluri finansuri krizisis talRaze gavrcelda germaniidan,

moulodneli da guldasawyveti aRmoCnda modis TayvanismcemlebisTvis. erT-erTi wamyvani

moduri brendi Escada uZluri aRmoCnda finansuri zewolis winaSe. ver gauZlo ra krizisul

daZabulobas, man Tavi bankrotad gamoacxada. 2009 wlis zafxulis bolos igi Sewyvets

funqcionirebas da daixureba. miuxedavad imisa, rom maisSi kompania gegmavs amerikasa

da germaniaSi sakuTar produqciaze fasebis ganaxevrebas, analitikosebi miiCneven, rom

brendis gadarCena aranairi gzebiT aRar moxerxdeba. ase rom, Escada-s Tayvanismcemlebs

mxolod mogonebad darCebaT sunamoebi da aqsesuarebi, Zvirfasi, xarisxiani, gemovnebiani

da gamorCeuli dizainis saRamos kabebi da eleganturi tansacmeli elitaruli qalbatonebisTvis.

aseve warsuls Cabardeba SesaviSnavi da efeqturi sareklamo kampaniebi da video rgolebi,

romlis ucvleli saxe bolo wlebSi iyo qristi terlingtoni (Christy Turlington). Escada-s kabebs

veRar vixilavT verc wiTel xaliCaze, sadac holivudis varskvlevebi qeiTi holmsi, haidi qlumi,

halle beri da sxvebi didi siamayiT axdendnen am brendis kabebis demonstrirebas.


კატეგორია: ბრენდები | ნანახია: 3505

ბლოგის ნიუსები

ÂÂÅÐÕ