მთავარი » siyvaruli zRvaze tivtivebs..
1:32 AM
siyvaruli zRvaze tivtivebs..
siyvaruli zRvaze tivtivebs..

... ეს არიის ნამდვილი სიყვარული

რომელსაც ზღა ჩაყლაპავს... და მერე ნაპირზე გამორიყავს :)

me da mas ukve didi xania erTmaneTi saocnebod gviyvars ,ai kidev erTi saRamo masTan erTad zRvis piras....
- kisuna raRac minda gaCuqo (gega)
- vgiJdebi saCqrebze (kisuna)
- me marto Senze vgijdebi (gega)
da orives gaecinaT;
nuRar mawvaleb, ra unda maCuqo ?(kisuna)
gegam muWa gaSala da xelSi ulamazesi kuloni eWira. Kisunas Tvalebi aucimcimda viT varskvlavebi.
- gega gTxov gamikeTe.
gegam kisunas Tmebi nela auwia…, da dzalin neli amaRelvebeli scena gaimarTa.
- Seni mkerdis garda am kulons veraviii daamSvenebs .. (gega)
- gega madlobT magram ar iyo saWiro ,xom ici Cven siyvaruls saCuqrebi da sityvebi ar sWirdeba …..
- kisuna maSin me Sen gaCuqeb iseT saCuqrebs romelic Cven siyvaruls Sefereba…. Me SemiZlia gaCuqo… (pauza),

ai es margalitebi da zRvas Sexeda qari amovardniliyo da napirs talRebi eferebodnen da qafdebodnen TeTrad, viT margalitebi…. . .
- gega r romantikuli xar ! 
kisunas kans qari nazad efereboda da Tmas uwewavda… …. . . 
- kisuna me SenTvis yvelaferi memeteba,icii ai is varskvlavi, awyvetinebs kisuna ;
- romeli?
_ ai is Seni TvalebiviT rom cimcimebs yvelaze kaSkaSad (gega)
- gega ra sayvareli xar?!
- dainaxe kisuna?
_ hooo…. . . (kisuna)
_egec seni iyos (gega)
kisuna dadumda TiTqos Seifera da daimorcxvao . . . 
-kisuna me midna mTvarec gaCuqo da zrvac, mTac da baric, yvavilebi da Citunebi,Cemi guli da Cemi suli, Cemi sicocxlis TiToeuli wami . . . (kisuna awyvetinebs)
_ gega naxe Tolia zRvaze dafrinda  gegea ,gega xom lamazia?!
- ver vxedav 
- gega ramxela talRebia arferi daiSavos ;
gegam Tolia dainaxa
- kisuna ar inerviulo mag Toliasac gaCuqeb.
gegam gaixada maika da ketebi, kisunas siamayiT Sexeda da zRvisken gaiqca .kisuna mooTminebiT ijda da eloda gegas ,Tan ubednieresi iyo.
gega ukve zRvaSia da iqidan Yyviris;
- kisuna ra celqia es Tolia ,mgoni ver viWer;
- gega,rame miTxari?
- kisuuuna….
_ gega ar mesmis cota xmamaRla :
magram xma arsaidan aRar ismoda .kisuna aRelda, wamodga da da samjer daiwivla;
-gega nu maSineb xma gameci;
mTvare Rrublebs aefara da dabnelda, kisuna anerviulda da daiwyo panikuri tirili, 2 wuTis semdeg ki mTeli xmiT 30 wamiani intervalit iyvira >gega< . . .
SeSinebuli zRvaSi Sevarda, TeTRi sarafani da xorfblis feri Tma suldausvelda, mere marjvnidan moxvda didi talRebi,mere marcxnidan, 1 wutis semdeg dinebam napiras mowyvita kisuna.
ori adamianis sxeuli zrvis wyvdiadSi gauCinarda…. . .
qari Cadga da talgebic gaqra mTvare gamovida da zRvis zedapirze liplipebda.
gaTenda. Meze amovida. Kisuna napirsze gamoriyuliyp. Da ugonod egdo misi lamazi sxeuli…. . iqve gamvlelebs kisuna sikvdilisTvis gamoecalaT xelidan.kisuna damunjebuliyo.
am dRis Semdeg igi yovel dRe dadioda am adgilebSi,

erTxelac mis gverdiT Tolia mifrinda. Mas kiserze rezinis samajuri eba.romelic gegas ekeTa yovelTvis.kisuna Sekrta,aRelda magram ar ar inZreoda eSinoda Tolia ar daefrTxo,imis miuxedavad rom am samajuris moxsna undoda.
Tumca Tolia TviTon miuaxlovda , emre gaTamamda da gulze dauwyo Caniskarteba,bolos rogorc iqna moawyvita kuloni da kisuna xelis gulze daudo.. .ai maSin kisunam CaTvala rom ToliaSi gegas suli Casaxlda (cremlebi wamouvida) aiyvana Tolia da waiyvana saxlSi .. . erT karg amindSi kisuna da Tolia isev estumra am adgilebs..... 
isini sanapirosTan mokalaTdnen;
kisunam Tolias aseti raRac uTxra 9igii munji yo da gaifiqra magram icoda rom Tolias misi esmoda)
- gega Cvens siyvaruls sityvebi ar sWirdeba.. .amitom wagvarTva RmerTma metyveleba, Cven siyvaruls arc sxeuli sCirdeba ,Cveni sulebi mudam erTad iqnebian, muuudam .
saswaulia nuTu es? Siyvarulia da Tu ubralo damTxveva?
magram Tolia gaunZrelad usmenda da TiTqos eTanxmeboda..
- wavediT gega ,wavediT
da adga Toliac freniT gayva.


netav saidan modis namdvili siyvaruli an saiT midis…….. Tu namdvilis siyvaruli marto modis da samudamod rCeba?
da mainc ra aris siyvaruli?
es ariis kiTxva romelsac sityvieri pasuxi arasodes eqneba! 


კატეგორია: სიყვარული | ნანახია: 5350

ბლოგის ნიუსები

ÂÂÅÐÕ