მთავარი » ვოგის სპეციალური გამოშვება
5:13 PM
ვოგის სპეციალური გამოშვება
ვოგის სპეციალური გამოშვება

franguli Vogue agvistos nomeri grandiozuli, 65 gverdiani fotosesiiT gamova mkiTxvelis winaSe. cnobili fotografebi: inez van lamsveerde (Inez van Lamweerde) da vinud matadini (Vinoodh Matadin) maqsimalurad Seecadnen cnobili brendebisa da maTi saxeebis fotogalereis saSualebiT, kidev erTxel SeexsenebinaT mkiTxvelisTvis modis samyaros yvelaze mniSvnelovani da popularuli safirmo niSnebis saxelebi, rac sakmaod warmatebulad ganaxorcieles. franguli moxdenilobis gansaxaiereba Chloe, britanuli araprognozirebadi da mravlismTqveli stiliT Vivienne Westwood, eleganturobisa da qalurobis simbolo Armani, maprovocirebeli da seqsualuri stiliT Gucci, abstraqtuli da yvelasgan gamorCeuli siluetiT Alexander McQueen da sxva cnobili brendebi harmoniul erTobliobaSi iqna moyvanili.

...

.

.

.

.

.

კატეგორია: მოდის ისტორია | ნანახია: 1040

ბლოგის ნიუსები

ÂÂÅÐÕ